Tóth Ervin

Krav-maga instruktor 2006, Expert 3: 2015 Kettlebell instruktor 2007, Strongfirst Team Leader: 2014 Carlson Gracie Brazilian Jiu Jitsu brown belt: 2021 Aikikai Aikido 2. dan: 2004